Добре дошли в сайта на Извор-П ООД

„Извор П”ООД” обявява процедура за определяне на изпълнител чрез “Избор с публична покана” по чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016, във връзка с изпълнение на Договор BG16RFOP002-2.001-0884-С01 „Подобряване на производствения капацитет в „Извор П”ООД”, с предмет:  

„Доставка на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за подобряване на производствения процес на "ИЗВОР-П" ООД”

Определен е 13 дневен срок за събиране на офертите считано от 14.09.2016 г.

вижте условията за кандидатстване за обявата

Основните клиенти на „Извор-П“ ООД са международни компании с вече утвърдено място на европейския и световен пазар.

„Извор-П“ ООД притежава опит, потенциал и свободен капацитет да отговори на специфичните изисквания на настоящите и бъдещи клиенти.

„Извор-П“ ООД притежава сертификат за качество ISO 9001:2008.